Pleidooi Spiegelnisse

Alternatieve aanpak infrastructuur

Concept Alternatieve Aanpak
Spiegelnisse voorziet in integrale aanpak van de huidige verkeersinfrastructuur. Hierdoor onstaan significante synergievoordelen en worden bestaande verkeers- en milieuproblemen opgelost.

Uit de verkeerscijfers blijkt, dat de A13/A16 een sterk verkeersaantrekkende werking zal hebben en niet leidt tot een significant lagere verkeersdrukte op de A20 en de A13 Overschie. De A13/ A16 zal ten koste gaan van een aantal voor Rotterdam belangrijke groengebieden en creëert een extra barrière tussen de stad en het omliggende landelijke gebied. Bovendien moet er na de aanleg van deze snelweg nog een keer extra geïnvesteerd worden in de A13 en de A20.

De conclusie is daarom, dat het bedrag dat is gereserveerd voor deze nieuwe snelweg, beter kan worden geïnvesteerd in een upgrade en een betere inpassing van de bestaande A20 en de A13 Overschie.

Op deze manier worden meerdere doelen tegelijk behaald, namelijk:

  • Een betere inpassing van de A20 en de A13 Overschie in het stedelijk weefsel van Rotterdam
  • Oplossen van het luchtvervuilingprobleem langs deze twee snelwegen
  • Door het vergroten van de capaciteit van deze twee snelwegen wordt het fileprobleem aangepakt
  • De groengebieden die aangetast worden als gevolg van de aanleg van de A13/A16 blijven gespaard

Door de investeringen in de upgrade en betere inpassing van de A20 en A13 Overschie te combineren met de al lang bestaande wens om het spoor tussen Rotterdam en Gouda te verdubbelen (van twee naar vier sporen) kunnen synergievoordelen worden behaald.

Het huidige spoor maakt een merkwaardige omweg en is een barrière, die groengebieden en woonwijken van elkaar scheidt. Door te kiezen voor een alternatief spoortracé (een tunnel onder de Rotte) verdwijnt de ruimtelijke barrière en wordt de reistijd tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Alexander gehalveerd van tien naar vijf minuten. Door de tunnel hoeft er bovendien relatief weinig te worden gesloopt en zal de reizigersoverlast tijdens de aanleg beperkt zijn.

Door omleggen van het spoor komt ruimte vrij; deze ruimte wordt gebruikt voor het opnieuw inpassen A20. Op de plek waar eerst het spoor liep, kan nu A20 opnieuw worden aangelegd. Doordat de nieuwe A20 grotendeels naast de oude A20 ligt, is er nu ruimte om de capaciteit van de A20 te vergroten van 2*3 naar 2*5 rijstroken (eventueel met splitsing voor lokaal en bovenlokaal verkeer) waardoor de fileoverlast zal worden beperkt.

Bovendien kan tijdens de aanleg van nieuwe A20 de oude A20 gewoon in gebruik blijven waardoor de overlast voor de automobilist beperkt zal zijn. Door te kiezen voor een mix van tunnels en viaducten en zal de barrièrewerking van de snelweg worden opgeheven; stadsdelen en groengebieden kunnen nu weer met elkaar worden verbonden.

Nadat de A4 Midden Delfland gereed is kan er bovendien begonnen worden met een betere inpassing van de A13 door Overschie en een aanpassing van het Kleinpolderplein.

Meer informatie

pdf_download Presentatie: “Pleidooi voor een Alternatieve Aanpak

pdf_download Document: “Spiegelnisse Strategie voor een Aantrekkelijke Stad” – Hoofdstuk 5 t/m 8

Meer informatie

Voor meer informatie, een toelichting of bijvoorbeeld een presentatie aan een groep geïnteresseerden kunt u contact opnemen via het formulier op de contactpagina.

Joost de Wit
Msc. Urbanism
Msc. Spatial Planning